Välkommen till Nils Ibstedts hemsida!

 

Start
Nils Ibstedt
Familjen
Mina böcker
Kyrkor och dop
Missionären
Predikningar
Kyrkritningar
PDF för nedladdning
PDF in English
Konstverk
Beställning

Jesajaprofetior om Jesus

Jesaja I. Inkarnationen

Del 1 av 4: Människosonen Försonaren

Inledning. Denna predikan fick jag mitt i natten. Jag fick se hela Jesaja bok i ett nytt ljus – att den är en enda lång profetia om Jesu liv – från jungfrufödelsen – som Messias, Världens Frälsare och Kungars Kung – allt finns där. Jesaja kallas för Fursten bland profeterna.

Jesaja, en samtidsprofet. – Han levde under fem kungars tid och fick framföra mäktiga profetior till sin samtid och var med om mycket dramatiska händelser i sitt liv. Han fick se hur Samaria föll för det assyriska världsväldet 722 f Kr då de tio nordliga stammarna fördes i fångenskap. Först i vår tid har deras sentida ättlingar börjat komma tillbaka till Israel. Jesaja fick även uppleva belägringen av Jerusalem, då kung Hiskia grät och bad om att Herren skulle skona staden. Då fick Jesaja gå till Hiskia med ett profetord om att Herren hade hört hans bön. Den natten gick en Herrens ängel ut och slog den assyriska hären, 185 000 man, med ett domsord. Belägringen upphörde och fienden fick vända tillbaka till sitt land.

Jesaja, en framtidsprofet. – Jesaja hade också bländande profetior om framtiden – ända fram till skapelsen av en ny himmel och en ny jord. Framförallt innehåller hans profetior en rik framställning av Jesu människoblivande, hans verksamhet och försoningsdöd, och om en frälsning som skall brinna som ett bloss till jordens ändar. Jesaja profeterar om Jesu fullkomliga seger över döden och om den härlighet han har vunnit åt oss, om hans kommande i makt och ära, om domen över den hedniska världen och upprättandet av ett fridsrike som gör jorden till ett paradis.

Jesajas kallelse ( 6:1-12). Året då kung Ussia dog fick Jesaja se Konungen, Herren Sebaot i all sin härlighet på en hög och upphöjd tron. "Helig, helig, helig..." sjöng seraferna. Inför denna helighet kände Jesaja sin synd. "Ve mig, jag förgås! Ty jag har orena läppar, och jag bor bland ett folk med orena läppar." (Läpparnas synder måste först försonas om vi ska kunna bli Guds budbärare!) Hans läppar blev vidrörda av ett glödande kol från altaret, som tog bort hans skuld och hans synd blev försonad. Jesajas upplevelse av den himmelska elden gjorde honom till den predikant och profet som han blev. Då han hörde ropet: "Vem skall jag sända, och vem vill vara vår budbärare?", var rädslan borta och han svarade genast: "Här är jag sänd mig!"

I. INKARNATIONEN – JESUS BLIR MÄNNISKA: Profetiorna om den kommande Messias, världens Frälsare, får Jesaja uppenbarat i en bestämd ordning. Det börjar med Jesu människoblivande, inkarnationen: Två betydelser, två namn: två uppfyllelser:

Jungfrufödelsen."Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel" (7:14 SFB). (Maher-slal Has-bas: rovet hastar, bytet skyndar). Det hebreiska ordet "ha-almah" som är översatt med "jungfru" i NT (SFB), kan även översättas med "ung kvinna" (B2), vilket relaterar till en första uppfyllelse. Ordets två betydelser gör att framställningen blir en dubbelprofetia med två uppfyllelser – en genom en ung kvinna på Jesajas tid (Förklaring: Jes 7:15-8:3,4) och en genom jungfru Maria. Luk 1:32-35 SFB

Att Maria var en jungfru förstår man av hennes svar till ängeln Gabriel: – "Hur skall detta ske? Ingen man har rört mig." Ängeln svarade henne: "Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds son. – Han skall bli stor och kallas den Högstes son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron."

Jesus är Gud i människogestalt. –Jesaja profeterar om detta: – "Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus... Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila, och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.

Läran om jungfrufödelsen är en av hörnpelarna i vår tro. Jesus sade: "Ni hör hemma här nere, jag är ovanifrån. Ni tillhör denna världen, jag tillhör inte denna världen. Därför sade jag att ni skall dö i era synder. Ty om ni inte tror att jag är den jag är, skall ni dö i era synder." Joh 8:23, 24

– Om Jesus var en människa som du och jag skulle han vara delaktig i Adams fallna natur och skulle inte kunna frälsa oss. Ordet lär att han kom till denna världen genom den helige Ande, som den andre Adam, och "det heliga" som var fött var Guds Son. (Havande genom helig Ande, Matt 1:18; blivit till av helig Ande, Matt 11:20.) Han kom till jorden med samma rena natur som Adam hade före fallet –den andre Adam. Guds son har uppenbarats för att utplåna djävulens verk och för att ta bort synderna, ty synd fanns inte i honom (1 Joh 3:4,8). Sanningen om att Jesus är en uppenbarelse av Gud i mänsklig gestalt är grundläggande för vår tro på honom som Frälsare.

– Därför kunde Jesaja profetera om att hans namn skulle vara Väldig Gud och Evig fader. Han var Gud kommen i människogestalt, "Ordet" (Logos) som var Gud blev människa i Kristus Jesus.

II. JESU LIV OCH VERKSAMHET: Jesaja fortsätter med att profetera om att Jesus skulle verka genom en sjufaldig uppenbarelse av Andens smörjelse :

Messias smord av Anden."Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam, och en telning från dess rötter skall bära frukt. Över honom skall Herrens Ande vila, Anden med vishet och förstånd, Anden med råd och styrka, Anden med kunskap och fruktan för Herren."

Jesus predikade med makt och myndighet och inte som de skriftlärde – han hade en predikan i Andens fullhet. Jesaja profeterar också om i vilken ande Jesus skulle verka: inte med politiska slagord eller hårda lagbud utan med ett kärlekens evangelium: Han var en rättvis domare. Jesaja:

"Han skall inte döma efter vad ögonen ser eller utöva lag efter vad öronen hör, utan med rättfärdighet skall han döma de fattiga, med rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden." 11:2-4

"Se, min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min Ande komma över honom. Han skall utbreda rätten bland hednafolken. Han skall inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna. Ett brutet rör skall han inte krossa, en tynande veke skall han inte utsläcka... och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hednafolken, för att du skall öppna blindas ögon och föra fångar ut ur fängelset." 42:1-3,6-7

Jesus är de svagas Frälsare och de hjälplösas Hjälpare. Han kom inte för att trampa ner ett brutet strå eller för att släcka en tynande veke. Han kom för att upprätta och frälsa, uppmuntra och hela. Ingen har talat, ingen har gjort sådana gärningar, ingen har älskat som den mannen.

Nasaret. – När Jesus första gången predikade i Nasaret, i sin hemstads synagoga, gav han denna proklamation av "glädje, frihet, befrielse och nåd", hämtad från en profetia av Jesaja:

"Herrens, Herrens Ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap (evangelium) för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren."61:1)

III. SKULDOFFRET – FÖRSONINGEN: Nästa stora ämne i Jesajas profetior om Jesus är placerat mitt i Bibeln – det centrala ämnet om försoningen och skuldoffret. "Det slaktade Lammet"– den lidande Messias (Jesaja 53:7), förekommer 32 gånger i Bibeln som ett symboliskt uttryck.

"Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår blir vi helade. – Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas. – Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och Herrens vilja skall ha framgång genom honom. – Min tjänare, den rättfärdige, ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld."

"Se Guds lamm som borttager världens synd", ropade Johannes. Jesus var Guds oskyldiga och syndfria offerlamm som tog bort världens synder. Vi kan nu se tillbaka på ett fullbordat försoningsverk. – "Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli ett med Guds rättfärdighet." 2 Kor 5:21. Gr tetelestai: skulden är betald! – "Kristus själv dog ju för era synder en gång för alla. Rättfärdig dog han för orättfärdiga för att leda oss till Gud." 1 Petr 3:18. Han dog i vårt ställe, en har dött för alla alltså har de alla dött." – "I kraft av evig ande har han framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud"... Hebr 9:14

– "Ni vet att han har uppenbarat sig för att ta bort synderna och att någon synd inte finns hos honom" (1 Joh 3:15). – "Kristus är försoningen för våra synder. En har dött i allas ställe, och därför har alla dött." 2 Kor 5:14. – "Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem." Hebr 7:25. Petrus skriver:

Kristi lidanden och härligheten. "Det var om denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få. De undersökte vem och vilken tid Kristi Ande i dem visade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa." 1 Petr 1:10-11

Det var Kristi Ande i Jesaja som profeterade om denna nåd. Jesaja: – "Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud... dess missgärning är försonad, och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand (av Herrens nåd) för alla synder. " Jes 40:2

 

Start Nils Ibstedt Familjen Mina böcker Kyrkor och dop Missionären Predikningar Kyrkritningar PDF för nedladdning PDF in English Konstverk Beställning

Copyright IBE-förlaget. Senast ändrad: 20 april 2018
Skicka e-post till Vingården för frågor eller kommentarer: post@vingarden.org